Jun. K

2016/12

Jun. K (From 2PM) / NO SHADOW

category: music - overseas - Jun. K

Jun. K (From 2PM) / NO SHADOW

Graphic Design : Toshiyuki Suzuki, Ryoko Kawagishi, Shiori Yokota (united lounge tokyo)