VOYZ BOY

2021/03

VOYZ BOY / GALAXY / Re-write

category: music - group - VOYZ BOY

VOYZ BOY / GALAXY / Re-write

Photographer:Koji Sato (UM)
Styling:Tetsuro Nagase (UM), Sho Sasaki
Hair:KIRI、Kenji Ide(UM)、Hoetsu Shirasugi、Yui Suzuki
Makeup:Naomi Hashida、Yuko Shimada

Art Direction:Toshiyuki Suzuki (united lounge tokyo)
Graphic Design : Soichiro Umifuchi (united lounge tokyo)